எழில்: தமிழ் நிரலாக்க மொழி : உதாரண நிரல்கள் [examples]
முதல் பக்கம் [home page] மொழி இலக்கணம் [grammar] | எழில் தரவிறக்கம் [download]

உதாரண நிரல்கள் | Example program
# Ezhil language examples # அடுத்த பயிற்சியாகப் பின்வரும் உதாரணங்கள், நிரலை எழுத முயற்சி செய்யுங்கள்!
(C) 2008-2013  முத்தையா அண்ணாமலை